Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa Pla de Recerca

Introducció 

El pla de recerca doctoral és un treball que l’estudiant haurà d’elaborar i defensar, preferiblement, abans de finalitzar el primer any des que va iniciar el doctorat, amb els continguts detallats més endavant.

El pla de recerca estarà avalat pel director i tutor, la seva primera presentació serà en defensa pública en un acte acadèmic i avaluat per un tribunal, i no tindrà crèdits assignats.

El pla de recerca podrà rebre una  avaluació satisfactòria o no satisfactòria. L’avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable  per continuar al programa de doctorat. Si l’avaluació no és satisfactòria, el doctorand o  doctoranda disposa d’un termini de  sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que serà avaluat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD). Aquesta mateixa Comissió s’encarrega d’avaluar anualment el pla de recerca i la resta d’evidències incloses en el document d’activitats del doctorand/a (DAD). El pla podrà ser  millorat al llarg dels estudis de doctorat, a requeriment  del tribunal avaluador, de la CAPD, del director o directora, o a iniciativa del propi  doctorand o doctoranda.

Si el doctorand o doctoranda canvia de tema de tesi és necessari que presenti un nou  pla de recerca.

 

Matrícula

El doctorand/a, amb el vistiplau del director/a, ha de matricular-se del pla de recerca. Tant l'estudiant/a com el director/a de tesi han de signar el corresponent Imprès de matricula així com el Document de Compromís. Aquest últim document s’ha de lliurar a la Secretaria abans de la seva defensa.

La matrícula del pla de recerca es pot formular en qualsevol moment, no obstant, s'ha de tenir en compte que la matrícula s'ha de realitzar com a màxim un mes abans de la data de convocatòria de la defensa del pla de recerca establerta per el programa de doctorat.

 

Contingut i formalització

El pla de recerca ha de ser avalat pel director/a o tutor/a i ha d’incloure els apartats següents:

  • Dades identificatives del doctorand/a i del director/a del pla de recerca es defensa.
  • Dedicació de l’estudiant (temps parcial/temps complet)
  • Títol provisional de la tesi
  • Resum (màxim 1 pàgina)
  • Objectius de la tesi
  • Revisió crítica de l’estat de la qüestió.
  • Metodologia i mitjans
  • Pla de treball, que ha d‘incloure una estimació de calendari.
  • Bibliografia.
  • Publicacions realitzades en el camp del pla de recerca, si n’hi ha.

Respecte a la  defensa del pla de recerca, s'ha de tenir en compte que s'ha de lliurar una memòria del pla de recerca per quadruplicat (tres per als membres del tribunal i la quarta per secretaria) abans dels 15 dies previs de la seva  defensa juntament el document de compromís


Avaluació

L’avaluació del pla de recerca consisteix en una defensa pública davant un tribunal format per tres doctors/es.  El temps assignat per a l'exposició pública és d’uns 20’ seguit per un torn de preguntes dels membres del tribunal de 15’. La valoració emesa pel tribunal pot ser satisfactòria o no satisfactòria. Opcionalment, es pot emetre un informe escrit sobre recomanacions de treballs o activitats complementaris que hagi de cursar o fer l’estudiant o estudianta, amb l’objectiu d’assegurar que adquireix les competències específiques i transversals que el programa defineix en els seus objectius.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat anomenarà un tribunal únic, titular i suplent, per avaluar els plans de recerca que es presentin en un curs lectiu. Ni el director/a ni el tutor/a de la tesi poden formar part del tribunal.

Cada curs acadèmic hi haurà dues convocatòries, la primera (convocatòria d’hivern) a  voltants de finals de Gener i la segona (convocatòria d’estiu) durant la segona quinzena de Juliol. Ambdues es publicaran en la pàgina web del Programa de Doctorat.


Avaluació insatisfactòria del pla de recerca

Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la  desvinculació del Programa.