Vés al contingut (premeu Retorn)

Sistema de Garantia de la Qualitat

Els mecanismes que garanteixen la qualitat del programa de doctorat es basen en la supervisió, revisió i presa de decisions per part de diversos agents que en participen i en són responsables.

Els tres agents implicats són:

 

 

 • El coordinador del Programa de Doctorat
 • La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat
 • La Comissió de Doctorat de la Universitat.

El coordinador del programa s’encarrega dels aspectes acadèmics i també administratius.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctora és la responsable dels aspectes acadèmics i està formada per:
 • El coordinador del programa(en qualitat de president).
 • Els 4 representants de cadascun dels grups de recerca dels tres departaments implicats:
  • 1 pel grup TIEG del Departament d'Enginyeria Electrònica
  • 1 pel grup DONLL del Departament de Física I Enginyeria Nuclear
  • 2 pel Departament d’Òptica I Optometria. Un pel grup GOAPI i l'altre pel grup GREO.

La Comissió de Doctorat de la UPC està regulada per la normativa de la UPC. Li correspon fer el seguiment de l'activitat dels estudis de doctorat per garantir la qualitat dels mateixos, vetllant perquè existeixi sempre un sistema de contacte perquè es pugui obtenir informació relativa al desenvolupament del estudis, als programes de mobilitat i als seus resultats.

La Comissió de Doctorat de la UPC, basant-se en aquesta informació analitza anualment l'oferta d'estudis de doctorat promovent les mesures pertinents per millorar-la.

Mecanismes d'informació, gestió, avaluació i millora del programa:

El desenvolupament del Programa i els resultats que se'n deriven (tesis, mobilitats, relacions amb d'altres programes -nacionals i internacionals-) són publicats i actualitzats al web del programa dependent del web de la Oficina de Doctorat de la UPC. En aquesta web s'hi inclouen tesis llegides, convocatòries de beques i ajuts diversos, relacions internacionals, etc.

Resultats de les enquestes als estudiants.

La Comissió Acadèmica del Programa és la responsable de l'anàlisi de dades i resultats, presa de decisions i l'impuls de les accions de millora derivades del procés de presa de decisions.